Enkele projecten

 • i-Sana

  i-Sana

  i-Sana: een digitaal gezondheidsmagazine. Read More
 • IPACSO

  IPACSO

  Innovation Framework for Privacy and Cyber Security Market Opportunities Read More
 • 1
 • 2

Algemene voorwaarden Analys4IT - Mijnkmosite

Algemene voorwaarden: Analys4IT - Mijnkmosite (a Drenco company)
Artikel 1: Algemeen

Analys4IT - Mijnkmosite (a Drenco n.v company) is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan ANALYS4IT - MIJNKMOSITE.

Artikel 2: Duur en beëindiging


Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

ANALYS4IT - MIJNKMOSITE behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de koper onmiddellijk te beëindigen.


A) bij laattijdige betaling door de koper.
B) van zodra de onderneming van de koper het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, concordaat, vereffening of van elke andere gelijkaardige procedure of ingeval van kennelijk onvermogen van de koper en
C) wanneer de koper in gebreke blijft een van zijn verbintenissen tegenover ANALYS4IT - MIJNKMOSITE na te leven meer dan 30 dagen na kennisgeving hiervan per aangetekende brief. Dergelijke beëindiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitwerking krijgen vanaf aangetekend of digitaal gestuurde (met gelijkaardige bewijskracht) kennisgeving door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE aan de koper, onverminderd enige aanspraken van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE.

De koper kan eenmaal aangegane overeenkomst niet opzeggen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE. Indien ANALYS4IT - MIJNKMOSITE haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft dan zal dit zijn op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper ANALYS4IT - MIJNKMOSITE de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 15 procent van de overeengekomen koopprijs en met de overeengekomen koopprijs als maximum.

Uitzondering i.v.m domeinnamen: Bij laattijdig opzeggen van de domeinnaam, zal steeds het volledige bedrag verschuldigd zijn.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 10 uur tot 19 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan ANALYS4IT - MIJNKMOSITE en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft ANALYS4IT - MIJNKMOSITE tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE leiden. Geen enkele overeenkomst met ANALYS4IT - MIJNKMOSITE brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. ANALYS4IT - MIJNKMOSITE of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE onder de URL www.mijnkmosite.be, en verklaart dat ANALYS4IT - MIJNKMOSITE hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

ANALYS4IT - MIJNKMOSITE draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. ...

De klant zal ANALYS4IT - MIJNKMOSITE telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik


De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE. Op eerste verzoek van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE zal de klant ANALYS4IT - MIJNKMOSITE hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen ANALYS4IT - MIJNKMOSITE die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE te claimen. Zo laat ANALYS4IT - MIJNKMOSITE bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit. Politieke statements en religieuze opmerkingen zijn nimmer terug te brengen naar Analys4IT die op dit gebied neutraal zijn. Alle sites die aansporen tot haat en geweld zullen afgesloten worden met onmiddellijke ingang.

Artikel 8: Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.mijnkmosite.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

In geen geval is ANALYS4IT - MIJNKMOSITE aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. ANALYS4IT - MIJNKMOSITE kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het ANALYS4IT - MIJNKMOSITE netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE. ANALYS4IT - MIJNKMOSITE zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de ANALYS4IT - MIJNKMOSITE gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE volgens of in verband met een met de ANALYS4IT - MIJNKMOSITE gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10 : Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt ANALYS4IT - MIJNKMOSITE, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat ANALYS4IT - MIJNKMOSITE toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . ANALYS4IT - MIJNKMOSITE behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met ANALYS4IT - MIJNKMOSITE voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE. Indien een bepaling van een met ANALYS4IT - MIJNKMOSITE gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan ANALYS4IT - MIJNKMOSITE worden

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met ANALYS4IT - MIJNKMOSITE is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met ANALYS4IT - MIJNKMOSITE zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Tongeren.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen ANALYS4IT - MIJNKMOSITE en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ANALYS4IT - MIJNKMOSITE of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen van ANALYS4IT - MIJNKMOSITE of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

ANALYS4IT - MIJNKMOSITE staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de

aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ANALYS4IT - MIJNKMOSITE geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 14: Juridisch

Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage conform het werkingsreglement van de VZW NATIONAAL INSTITUUT VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE-PRIVE ORGANISATIE-met zetel te Izegem, Dam 24. Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules.

Enkel ANALYS4IT - MIJNKMOSITE kan afzien van een procedure via arbitrage. Indien zulks het geval is wordt de volgende paragraaf van toepassing:

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen ANALYS4IT - MIJNKMOSITE en de koper is het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 15: Malware / Hacks

De klant engageert zich ertoe de website regelmatig te updaten als er nieuwe versies van het gebruikte CMS systeem (Joomla, Drupal, WordPress, Magento) beschikbaar zijn. In het geval van een gehackte website is de klant zelf verantwoordelijk voor het herstellen van deze website. Dit moet steeds binnen maximaal 5 dagen na de ontdekking gebeuren. Analys4IT / Mijnkmosite is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van malware door websites van klanten. Analys4IT / Mijnkmosite heeft steeds het recht de diensten van geïnfecteerde websites tijdelijk te onderbreken om hinder voor andere klanten te voorkomen. Het herstel van de website is gratis als het probleem opgelost kan worden door een backup terug te zetten van maximaal 6 dagen oud. Wanneer de hack later als 6 dagen wordt vastgesteld kan de klant beroep doen op de diensten van Analys4IT / Mijnkmosite tegen het standaard tarief van 15€/ per begonnen kwartier excl. BTW.

Design

icon-mijnkmosite-design

U wilt graag een eigen website? Dan hebt u in de eerste plaats een ontwerp nodig.

Lees meer

Responsive

icon-responsive

Het bouwen van websites die zich aanpassen aan verschillende schermresoluties.

Lees meer

Content

icon-mijnkmosite-content

Daar draait het uiteindelijk allemaal om: inhoud. Mensen zijn op zoek naar informatie.

Lees meer

SEO

icon-mijnkmosite-seo

de essentie van SEO, het proces van goed gevonden worden in zoekmachines.

Lees Meer